Dosažená vzdělání lékaře 

1. LF UK

Atestace v oboru psychiatrie I.,II, mezinárodní -završeno 2010

Diplom celoživotního vzdělávání do roku 2025

Specializační kurz v psychiatrii-Poruchy obsedantně kompulsivního spektra

Specializační kurz v psychiatrii-Psychofarmaka v somatické medicíně

Specializační kurz v psychiatrii-Psychologické vyšetřovací metody

Specializační kurz v psychiatrii-KBT terapie

Specializační kurz v psychiatrii- Polyfarmacie a polymorbidita

Specializační kurz v psychiatrii-doporučené léčebné postupy v psychiatrii I.a II.

Specializační kurz v psychiatrii-návykové nemoci a závislost na tabáku

Specializační kurz v psychiatrii- základy všech psychoterapeutických metod v psychologii

Specializační kurz- techniky relaxace a regresivní hypnosa

Specializační kurz v psychiatrii-škola demence, kognitivní funkce a farmakoterapie v gerontopsychiatrii (atestační erudice)

Specializační kurz - pregabalin v lečbě neuropatické bolesti

Specializační kurz - paliativní medicína

Specializační kurz v psychiatrii-posttraumatická stresová porucha jako nová jednotka v psychiatrii

Specializační kurz - akutní medicína a infuzní terapie

Specializační kurz hematologie a podávání krevních náhrad

Specializační kurz - diabetologie

Specializační kurz-bolesti zad

Specializační kurz-migréna a epilepsie

Specializační kurz-pooperační stavy v chirurgii, ortopedii a neurologii

Specializační kurz v psychiatrii-obezita a duševní choroby

Specializační kurz v psychiatrii-kognitivní funkce u schizofrenie

Specializační kurz v psychiatrii-kombinace antidepresiv a receptorové teorie

Specializační kurz v psychiatrii-kombinace antipsychotika receptorové teorie

Specializační kurz v psychiatrii- autistické spektrum v dětské psychiatrii

Specializační kurz v psychiatrii-ADHD

Specializační kurz v psychiatrii- gravidita a kojení u psychiatrického pacienta a možnosti farmakoterapie

Specializační kurz v psychiatrii-algoritmy lečby schizofrenie

Specializační kurz v psychiatrii-kardiologie a psychiatrie

Specializační kurz v psychiatrii-algoritmy lečby deprese a psychotických poruch

Specializační kurz v psychiatrii-bipolární porucha

Specializační kurz v psychiatrii-cerebrální arteropatie a subkortikální infarkty

Specializační kurz v psychiatrii-couvade syndrom

Specializační kurz v psychiatrii-doporučené postupy lečby demence

Specializační kurz v psychiatrii-demence a differenciální diagnostika jednotlivých subtipů

Specializační kurz v psychiatrii-demence při normotenzním hydrocephalu

Specializační kurz v psychiatrii-deprese a antidepresiva v těhotenství

Specializační kurz v psychiatrii-dlouhodobá lečba BAP

Specializační kurz v psychiatrii-duchovní podpora u geriatrických pacientů

Specializační kurz v psychiatrii-emoce a infarkt myokardu

Specializační kurz v psychiatrii-farmakologicky navozené poruchy nálady

Specializační kurz v psychiatrii-farmakoterapie organické poruchy nálady

Specializační kurz v psychiatrii-frontotemporální demence

Specializační kurz v psychiatrii-geriatrická deprese

Specializační kurz v psychiatrii-méně časté demence

Specializační kurz v psychiatrii-nefarmakologické možnosti intervence v gerontopsychiatrii

Specializační kurz medicínského práva I. a II.

Specializační kurz v psychiatrii-neklid a agresivita v gerontopsychiatrické péči

Specializační kurz v psychiatrii-poruchy spánku a možnosti lečby

Specializační kurz v psychiatrii-patologické shromaždování I. A II.

Specializační kurz v psychiatrii-psychoneurovědy

Specializační kurz v psychiatrii-poruchy spojené s menstruačním cyklem a hormánílními změnami v organismu

Specializační kurz v psychiatrii-psychózy vyššího věku

Specializační kurz v psychiatrii-psychosomatika

Specializační kurz v psychiatrii- metodiky klinického výzkumu a biostatistiky

Specializační kurz v psychiatrii-způsobilost k právním úkonům

Specializační kurz v psychiatrii- sexuologie

Kurz pro uchazeče o jmenování soudního znalce v oboru

Seminář pro soudní znalce-posuzování duševního stavu v trestním a občanskoprávním řízení

Specializační kurz syndrom vyhoření

Specializační kurz v psychiatrii-komorbidity u psychiatrického pacienta

Specializační kurz – lečba bolesti

Specializační kurz homeopatie a fytofarmacie

Specializační kurz Asertivita

Specializační kurz farmacentická a technologická výroba farmak a léčiv

Specializační kurz astma bronchiale a metody současné lečby

Specializační kurz v psychiatrii- poruchy příjmu potravy

Specializační kurz výživa a mikrobiota

Specializační kurz antibiotika a rezsitence v souřasné doběDosažené zkušenosti z praxe

Primář/vedoucí lékař v Psychiatrické Léčebně Kosmonosy v letech 2006-2014

- Vedení oddělení gerontopsychiatrie ( pacienti nad 65 let)

- Vedení oddělení akutní psychiatrické péče a pooperačních stavů v kombinaci s interní, neurologickou, ortopedickou a chirurgickou problematikou

- Vedení chronické péče psychiatrické a psychosomatické oddělení

Lékař psychiatr v rámci věznice Ruzyně 2017-2019

Lékař psychiatr v rámci ústavů sociální péče a domovů důchodců od roku 2014

Přednášková činnost pro Praktické lékaře a lékaře jiných oborů v rámci celoživotního vzdělávání

Práce ambulantního psychiatra od roku 2006

 

 

KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÁ PÉČE PRO DOSPĚLÉ  

 

Nabízíme:

- psychiatrickou péči ambulantní pro nové pacienty, pacienty z jiných zdravotnických zařízení, pro pacienty po hospitalizaci

 

- řešení poruch spánku,

nemožnost  dlouho usnout,  noční buzení, neodpočinutí si spánkem, naopak i příliš dlouhá doba spánku bez pocitu relaxace, buzení se okolo 2-4 h a již nenavození opětovného spánku, krátká doba spánku pod 5 hodin apod.

 

- stresové poruchy ,

poruchy vyvolané okolními vlivy, nervozitu, neurotizaci, pocity nezvládání vnějších situací, úzkostné poruchy a projevy, různé obavné stavy, strachy z jasných i nejasných příčin , projevy vnitřního klepání až po záchvaty úzkosti či pláče   apod.

 

-depresivní poruchy,

zhoršení nálady, nechut´cokoliv dělat, nezájem o běžné denní činnosti, ztráta chuti o koníčky,  stavy bez radosti ze života, ztráta chuti se smát, velká únavnost, vyčerpání, ranní špatné nálady a málo energie, sebepodceňování, pocit své nehodnotnosti, sebeobviňování, pocit že už toho málo zvládám nebo nezvládám nic a vše mi tzv. přerůstá přes hlavu, poruchy soustředění, neschopnost se věnovat třeba četbě, tv,  vybouchnu už kvůli sebemenší maličkosti, vše je už pro mne moc a mám pocit že už dál nemohu  apod.

 

- psychosomatické poruchy,

různé projevy tísně , píchání, brnění, svědění, pálení až po projevy bolestivosti různého stupně kdekoliv v těle, migreny, projevy v žaludku a  střevech, svalech, kloubech, stažení podžebří, nějakých svalových skupin na těle, výrazná únavnost, apod.

 

- gerontopsychiatrickou péči včetně komplexních vyšetření ( pacienti nad 65 let )

jedná se o poruchy snížené funkčnosti mozku obvykle věkem , poruchy paměti , soustředění, zapomínání názvu a jmen, špatná výbavnost a zhoršená krátkodobá paměti- nevím co jsem říkal před 5 min., co jsem snídal, o čem jsem se bavil dnes, kam jsem co dal, ztráta různého stupně péče o sebe, zhoršená schopnost vlastní hygieny, bloudění ve známém prostoru, noční buzení, převrácení režimu den a noc, nejrůznější pocity že něco vidím a nebo  slyším-okolí nepotvrzuje, apod.

 

- problematiku vztahovou 

osobní vztahové problémy, partnerské problémy, rodinné problémy, pracovní vztahové problématické situace, chování na pracovišti, vztahové situace v nejrůznějších životních etapách atd. 

 

- odvykání kouření, léků, 

 

NEPŘIJÍMÁME PACIENTY S PROBLEMATIKOU užívání  či ZAVISLOSTÍ NA ALKOHOLU A DROGÁCH !!!  A to ani po prodělané odvykací lečbě. Ambulance neni schopna takovýmto pacientům poskytnout adekvátní návaznost lečby včetně podpůrných prostředků a doplňků, které jsou nezbytné . Těmto pacientům doporučujeme se obrátit na psychiatra se specializaci na závislosti. 

 

 

 

MÁME SMLOUVY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠT'OVNAMI:

  111, 201, 207, 209, 211, 213 

 

  PACIENTY pojišťovny 205 NEPŘÍJÍMÁME

  SAMOPLÁTCE NEPŘÍJÍMÁME

 

Ceník placených výkonů:   platnost od 3.7. 2023,  nehrazených ze zdravotního pojištění podle zák. 48/91 Sb . pro registrované pacienty

 

 

1.==  Úhrada ušlého ordinačního času lékaře v případě nedostavení se bez omluvy 
 na objednaný termín : 500,- Kč

Omluva  nejpozději do 9.00 hodin v den termínu návštěvy

možnosti omluvy :

- přes Medevio -  v aplikaci lze zadat omluvu nebo změnu termínu

- telefonicky SMS zpráva - odpovědět přímo na sms upozorňující na připomenutí nadcházející kontroly  

- záznamník Medevio   tel: 608274754  , zde po pípnutí řeknete jméno a co potřebujete sdělit

Upozornění: wp ani jiná aplikace na telefonu ambulance již není . Využívejte prosím jen komunikaci přes výše definované možnosti.  Aplikace Medevio je pro pacienty zdarma. 

 

 

 2.==  Vypracování lékařské zprávy dle požadavku klienta na jeho žádost: 500, - Kč

 

3.==  Vypracování lékařské zprávy k řízení o ID: 800, - Kč (zahrnuje prostudování a výpis
dokumentace, anamnestické a diagnostické zhodnocení, zhodnocení aktuálního stavu a
další posouzení práceschopnosti a výše postižení a celková prognóza onemocnění)

 

4.==  Vyšetření dle §15 ( viz níže citace zákona) : 1000,-Kč

 

5.==  Administrativní jednoduché výkony: 100, - Kč

 

6.==  Zaslání lék. zprávy nebo jiný dokument přes Medevio zdarma, platba pouze za typ zprávy, ostatní osobní vyzvednutí

 

7.==  Příprava výpisu, opisu či kopie  zdravotní dokumentace- vyhledávání, prostudování a
předání zdravotní dokumentace (každých započatých 30 min.): 500, - Kč- pouze osobní
vyzvednutí

 

8.==  Zhotovení kopie nebo tisk A4 jednostranná jeden list papíru: 5, -Kč 

 

( při platbě přes zabespečený system Medevio je připočítáno cca 5% za použití bezhotovostní platební metody)

//  §15  (15)  Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony prokázané v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, cíl není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Hrazené služby dále nezahrnují vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotní prostředky a jiné zdravotní výkony prokázané na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úřad zdravotnických služeb podle předchozí věty poskytuje zdravotní zařízení orgánu, který poskytuje zdravotní služby provádějící, ve výši stanovené seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami   v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce dalšího po kalendářním měsíci, v jakémkoli zdravotním stavu poskytovatele.) //

Free Joomla! template by L.THEME