MÁME SMLOUVY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠT'OVNAMI:

  111, 201, 207, 209, 211, 213 

 

  PACIENTY pojišťovny 205 NEPŘÍJÍMÁME  

 

Ceník placených výkonů:   platnost od 1.4. 2021,  nehrazených ze zdravotního pojištění podle zák. 48/91 Sb .

 

- Vypracování lékařské zprávy dle požadavku klienta na jeho žádost: 500, - Kč

- Vypracování lékařské zprávy k řízení o ID: 800, - Kč (zahrnuje  prostudování a výpis dokumentace, anamnestické a diagnostické zhodnocení, zhodnocení aktuálního stavu a další posouzení práceschopnosti a výše postižení a celková prognóza onemocnění)

- Vyšetření a konzultace klienta bez zdravotního pojištění platného v ČR (cizinci): každá započatá hodina 1600, - Kč

- Vyšetření nebo individuální konzultace klienta pro jiné účely než zdravotní potíže (prohlídka do zaměstnání, individuální pohovory a konzultace, vyšetření klienta bez zdravotních potíží na jeho vlastní žádost pro jeho soukromé účely např. soudy, policii, ŘP apod.): každých započatých 30 min. 800, -  Kč

- Administrativní jednoduché výkony: 100, - Kč 

- Zaslání lék. zprávy nebo jiný dokument, poštovné: 30, - Kč

- Příprava výpisu, popisu či kopií zdravotní dokumentace- vyhledávání, prostudování a předání zdravotní dokumentace (každých započatých 30 min.): 400, - Kč

- Zhotovení kopie nebo tisk A4 jednostranná jeden list papíru: 5, -Kč

//  §15  (15)  Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony prokázané v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, cíl není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Hrazené služby dále nezahrnují vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotní prostředky a jiné zdravotní výkony prokázané na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky.Úřad zdravotnických služeb podle předchozí věty poskytuje zdravotní zařízení orgánu, který poskytuje zdravotní služby provádějící, ve výši stanovené seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 25 )  v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce dalšího po kalendářním měsíci, v jakémkoli zdravotním stavu poskytovatele.) //